Gandolfi, Nadezhda Ignatevna (Kalnyn, nee Lisina)

Name/Title : Gandolfi, Nadezhda Ignatevna (Kalnyn, nee Lisina)
Multimedia
Калнынь-Гандольфи Н.И. 729-1-22222229(4).jpg
Images
Калнынь-Гандольфи Н.И. 729-1-22222229(4).jpg