Panayeva-Golovacheva, Avdotya Yakovlevna (pseudonym N. Stanitskiy)