2362

Fund Number : 2362
Title : The Copyright Protection Administration of the USSR Artists Union
Annotation :
Charters of the Administration (1940, 1948, 1951); production meetings minutes (1947 - 1956); sessions shorthand records about organization of artists work (1950); sessions minutes of experts commissions (1950 - 1958); work plans (1948) and data about work of the Administration (1939 - 1954). Correspondence with the Arts Business Committee at the USSR SNK (the Council of People's Commissars (Sovnarcom)), the USSR Culture Ministry, the USSR Finance Ministry, the USSR Justice Ministry, the SSKh (Soviet Artists' Union) organizing committee and others institutions about the copyright and publishing reproductions (1949 - 1956). Questionnaires with data about publishing illustrations for the art and children's literature of: A.D.Goncharov, V.M.Konashevich, M.V.Matorin, N.E.Muratov, A.F.Pakhomov, E.M.Rachev, V.A.Favorsky, I.V.Shabanov and others (1950). Author's contracts with artists: V.K.Byalynitsky-Birulya, G.F.Zakharov, F.P.Slutsky, N.A.Sokolov, V.E.Tatlin, N.A.Sheverdyayev (1939 - 1943); artists personal accounts of: Z. I.Azgur, I.I.Brodsky, V.K.Byalynitsky-Birulay, V.A.Vatagin, G.S.Vereysky, E.V.Vuchetich, A.M.Gerasimov, S.V.Gerasimov, I.E.Grabar, A.A.Deyneka, V.N.Deni, B.E.Yefimov, N.N.Zhukov, B.V.Ioganson, D.N.Kardovsky, P.P.Konchalovsky, Kukryniksy, M.G.Manizer, S.D.Merkurov, V.N.Meshkov, D.S.Moor, V.I.Mukhina, G.G.Nissky, A.A.Osmerkin, Y.I.Pimenov, A.A.Plastov, B.I.Prorokov, A.A.Rylov, M.S.Saryan, V.S.Svarog, P.P.Sokolov-Skal, N.V.Tomsky, V.A.Favorsky, S.A.Chuykov, I.D.Shadr, D.A.Shmarinov, K.F.Yuon and others (1941 - 1955). Cases of heirs about copyrights of I.I.Brodsky, V.V.Bilibin, D. N. Kardovsky, A. I. Kravchenko, B. M. Kustodiev, E. E. Lansere, M. V. Nesterov, K. S. Petrov-Vodkin, A. A. Rylov, N. S. Samokish, V.S.Svarog, V.A.Serov, I.D.Shadr and others (1935 - 1959); correspondence with artists and their heirs (1946 - 1947). Manuscript of G.M.Tanin "Avtorskoe pravo v izobrazitel'nom iskusstve" ("Copyright in the fine art ") and review about it of V.I.Serebrovsky (1948 - 1950). Documents about the copyright abroad (1886 - 1941). Inventory 3-4. Resolutions, orders of secretariat of the board of the Union of Artists of the USSR concerning the work of the Administration (1968,1970). Orders of Administration (1966-1972). Reference and report about the work of the Administration (1941,1958). Correspondence with the Councils of Ministers of the USSR and RSFSR, ministries, VTsSPS, Art funds of the USSR and the Union Republics, their departments about the elaboration of the copyright standards, about copyright protection and about the payment of royalties to artists (1942-1969). Correspondence with artists, sculptors, graphic artists and organizations about copyright protection the payment of royalties (1947-1971). Documents concerning copyright and the payment of royalties to artists who were not members of the Union of Artists of the USSR (1958-1965); correspondence with the widow of V.К.Yakub about the payment of money to her for the pictures of her husband which were confiscated when her husband was arrested in 1938. (1958-1959). Author files of artists who lost their copyright: М.I.Avilov, G.D.Alekseyev, V.А.beloborodov, I.Y.Bilibin, V.Y.Bogolyubov, I.I.Brodsky, L.А.Bruni, G.М.Vail, P.V.Vilyams, P.S.Dobrynin, V.N.Domogatsky, М.P.Kiselyova, S.V.Koltsov, D.N.Krasilnikov, К.V.Kuznetsov, S.P.Laptev, I.S.Lednyov, L.V.Lentulov, V.I.Lepko, N.N.Lyubimov, N.N.Maslennikov, S.D.Merkurov, D.S.Moor, P.А.Otsup, А.N.Paramonov, I.Y.Parovichenko, К.S.Petrov-Vodkin, G.К.Savitsky, М.Е.Sergiyenko, V.Е.Tatlin, М.S.Tuganov, F.F.Fyodorovsky, I.S.Fedotov, L.V.Shervud, P.М.Shukhmin, V.N.Yakovlev and others 157 (1935-1972). Photographs of works of sculpture, graphic arts and decorative arts (1937-1972). Accounts office documents (1944-1972).
Dates : 1935 - 1959 гг.; собр. мат-лы с 1886 г.
Quantity of Items : 679