2611

Fund Number : 2611
Title : Svishchov-Paola, Nikolay Ivanovich (1874-1964) - photographer-painter
Annotation :
The manuscripts of N. I. Svischov - Paola: "Vospominaniya" ("The Memoirs") (1957), "Iz Vospominany Fotografa" ("From the Memoirs of the Photographer") (1959), the autobiographies 3 (1945 - 1954) and other. There are 7 manuscripts. Materials of N. I. Svischov - Paola's creative activity. The artistic photographs: landscapes, genre scenes, studies and other - over 1100 [1900-ies - 1950-ies]; the photographs of: A. L. Abrikosov, N. S. Alliluyeva, V. Y. ARdov, K. G. Arle - Tits, M. P. Artsybashev, B. V. Asafyev, N. N. Aseyev, V. N. Baksheyev, V. V. Barsova, D. Bedny, S. G. Birman, N. G. Vachnadze, A. N. Vertinsky, A. L. Vishnevsky, O. N. Vlasova, K. Y. Goleyzovsky, K. V. Gradopolov, V. N. Davydov, K. N. Yelanskaya, V. L. Yershov, S. A. Yesenin, V. A. Kandelaki, D. L. Kara - Dmitriyev, V. I. Kachalov, L. B. Kogan, I. S. Kozlovsky, P. P. Konchalovsky, N. N. Kruchinin, S. A. Martinson, S. D. Merkurov, V. V. Meshkov, V. N. Meshkov, S. V. Mikhalkov, K. M. Novikova, S. V. Obraztsov, V. R. Olkhovsky, I. K. Parkhomenko, V. N. Pashennaya, F. I. Rerberg, V. M. Rodionov, A. A. Rumnev, I. A. Ryzhov, G. K. Savitsky, M. M. Sadovsky, M. K. Seversky, N. A. Semashko, M. T. Semyonova, N. P. Smirnov - Sokolsky, V. I. Sreznevsky, A. K. Tarasova, B. M. Tenin, V. J. Truzzi, F. A. Usoltsev, A. A. Fadeyev, V. Y. Khenkin, T. N. Khrennikov, F. I. Shalyapin, V. G. Shukhov, A. V. Schusev, M. P. Yudina, A. I. Yuzhin, I. D. Yuryeva, I. P. Yaunzem and other 670 [1900-ies - 1950-ies]. The letters to N. I. Svischov - Paola of: N. S. Alliluyeva (1930), A. N. Vertinsky (1919), V. Y. Vilenkin (1936), F. K. Sologub (1913), V. I. Sreznevsky 4 (1924), A. N. Yar - Kravchenko 3 (1949 - 1964) and others. There are 26 correspondents. The diplomata of photographic societies and exhibitions handed to N. I. Svischov - Paola, and the list of the rewards acquired by him ([1910-ies] - 1958), the catalogues of photo exhibitions with participation of N. I. Svischov - Paola (1912 - 1958), the jubilee addresses (1923 - 1964). The articles and reviews about N. I. Svischov - Paola's creative work - newspaper cuttings (1909 - 1964), the reviews written by visitors of N. I. Svischov - Paola's exhibitions and atelier (1942 - 1958). The photographs of N. I. Svischov - Paola 500 (1890 - 1964). The photographs of: V. I. Lenin (1920), N. P. Aslanov 5 [1910-ies], V. I. Likhachyov 12 [1910-ies], I. R. Peltser 2 [1900-ies], Y. N. Roschina - Insarova 4 [1910-ies], B. I. Rutkovskaya 16 [1910-ies], A. I. Tarsky 3 [1910-ies], K. I. Chukovsky (1962).
Dates : 1879 - 1964 гг.
Quantity of Items : 329