2533

Fund Number : 2533
Title : Nikitina, Zoya Aleksandrovna (1902-1973) - literary editor
Annotation :
1912 - 1972. Manuscripts by Z.A.Nikitina. Notebooks with the diary records (1938-1956), memoirs about S.A.Yesenin [the 1960s] et al. 10 manuscripts in all. Letters of Z.A.Nikitina to: I.L.Andronikov 2 (1965), V.M.Bogdanov-Berezovsky (1960), T.M.Vecheslova 2 (1955), N.D.Volkov 5 (1945-1959), T.S.Volobrinskaya 131 (1960-1967), Y.P.German 3 (1955), N.V.Gernet 3 (1964), L.Y.Ginzburg 2 (1965), A.G.Dementyev (1956), A.L.Dymshits 5 (1954-1969), V.K.Ketlinskaya 3 (1964), L.P.Kogan 3 (1954-1955), G.M.Kozintsev 2 (1964, 1965), N.V.Krandiyevskaya 2 (1954), Y.M.Lavrenyova 3 (1959-1964), L.N.Lunts 2 (1923, 1924), L.F.Makaryev 3 (1964), L.A.Malyugin (1964), A.B.Mariyengof 3 (1955-1962), N.N.Nikitin - her husband 6 (1933-1962), A.B.Nikritina 5 (1958-1965), Y.K.Olesha 7 (1955-1956), V.F.Panova (1964), A.I.Panteleyev 4 (1964), A.I.Puzikov 3 (1959), L.N.Rakhmanov 26 (1964-1967), N.M.Renzin 100 (1928-1935), S.Y.Rozenfeld 2 (1954), Y.I.Slonimsky 2 (1964), I.S.Sokolov-Mikitov 2 (1954, 1955), K.A.Fedin 2 (1954, 1959), K.I.Chukovsky (1962), M.S.Shaginyan (1934), V.B.Shklovsky (1966), Y.V.Yunger (1964) et al. 54 addressees in all. Letters to Z.A.Nikitina from : N.A.Aduyeva (1936), V.B.Azarov (1960), M.I.Aliger (1961), A.L.Altman 5 (1958-1962), I.L.Andronikov (1966), V.V.Asafyev (1935), A.A.Akhmatova (1945), V.S.Bakhtin 3 (1967-1968), A.A.Bek 2 (1956, 1958), N.F.Belchikov 2 (1933), O.F.Berggolz [the 1950s], M.I.Berestinsky 4 (1957-1960), R.Y.Bershadsky 80 (1928-1950), V.V.Bianki (1949), V.M.Bogdanov-Berezovsky 2 (1960), L.Y.Brik 5 (1944-1952), I.A.Brodsky 2 (1953, [the 1900s]), T.D.Bulakh 14 (1961-1965), H.S.Bulgakova 3 (1956-1968), B.B.Vakhtin 12 (1957-1965), N.D.Volkov 112 (1936-1960), T.S.Volobrinskaya 379 (1945-1970), D.I.Vygodsky 2 (1927, 1928), E.P.Garin 2 (1965), L.Y.Ginzburg 8 (1965-1966), I.S.Glazunov 2 (1949, 1957), A.G.Glebov (1961), A.G.Golubeva (1954), B.L.Gorbatov [the 1950s], I.A.Gruzdev 4 (1922-1955), G.A.Gukovsky (1940), R.B.Gul 2 (1929), A.I.Deich (1950), Y.S.Demmeni 3 (1964), K.N.Derzhavin (1950), Y.S.Dobin 87 ([the 1930s] -1970), N.G.Dolinina 14 (1968-19700, A.F.Dostoyevsky (1947), S.D.Dreiden 4 (1955-1958), A.L.Dymshits 25 (1948-1970), M.A.Dyakonov 2 (1928, 1936), N.V.Zaitsev 28 (1957-1969), Y.I.Zamyatin 5 (1929-1933), I.S.Zilberstein 4 (1951-1962), M.M.Zoshchenko 3 (1932-1946), A.A.Ilyin 4 ([the 1930s] - 1958), V.A.Kaverin 5 (1939-1970), E.G.Kazakevich 7 (1956-1958), Y.I.Katerli (1955) (1955), V.K.Ketlinskaya 8 (1943-1964), V.Y.Kirpotin (1954), N.A.Kovarsky 3 (1943-1969), L.P.Kogan 7 (1954-1958), M.M.Kozakov - her son 38 (1942-1971), M.E.Kozakov - her husband 266 (1932-1953), G.M.Kozintsev 2 (1964, 1965), A.M.Kollontay (1947), V.M.Konashevich [the 1950s], A.P.Kostanova 40 (1953-1971), N.V.Krandiyevskaya (1954), I.M.Kroll 6 (1926-1941), B.A.Lavrenyov 33 (1926-1958), Y.M.Lavrenyova 61 (1927-1971), S.D.Lebedeva (1954), L.I.Levin 3 (1965-1971), F.M.Levin 42 (1935-1970), N.O.Lerner 8 (1927-1934), M.L.Lozinsky 3 (1950-1951), I.V.Lukosky (1951), L.N.Lunts (1923), I.M.Maisky 14 (1926-1961), L.F.Makaryev 3 (1944-1965), K.F.Malakhov 37 (1928-1935), L.A.Malyugin 2 (19640, V.A.Manuilov 3 (1955), A.B.Mariyengof 49 (1947-1961), B.S.Meilakh 13 (1969-1970), N.R.Mervolf 464 (1950-1971), E.B.Nemkovsky 4 (1951-1957), N.N.Nikitin 188 (1922-1962), A.B.Nikritina 242 ([the 1930s] - 1971), Y.G.Oksman 8 (1948-1966), Y.K.Olesha 2 (1955), V.N.Orlov 4 (1954-1964), A.G.Ostrovsky 3 (1959), V.F.Panova 18 (1947-1968), A.I.Panteleyev 2 (1964), B.L.Pasternak 15 (1932-1952), S.F.Pivovarov 34 (1945-1959), B.A.Pilnyak (1932), V.Pozner 94 (1921-1971), Y.G.Polonskaya 6 (1961-1966), B.M.Poyurovsky 9 (1959-1964), L.N.Rakhmanov 38 (1964-1970), Y.I.rest 2 (1940, 1971), I.N.Rozanov 3 (1933), S.Y.Rozenfeld 4 (1932-19540, I.I.Sadofyev 9 (1928-1942), V.M.Sayanov 4 [the 1930s], L.N.Seifullina 2 (1927), S.A.Semyonov 23 (1927-1935), M.A.Segeyev 47 (1934-1955), A.L.Slonimsky (1948), M.L.Slonimsky 41 (1932-1971), Y.I.Slonimsky 56 (1951-1971), V.V.Smirensky 20 (1964-1971), I.S.Sokolov-Mikitov (1945), Y.V.Tarle 3 (1948-1953), N.D.Teleshov (1954),N.S.Tilhonov 12 (1923-1947), A.N.Tolstoy 2 (1932, 1933), Y.N.Tynyanov 4 ([the 1930s] - 1940), L.N.Tynyanova 2 (1969), M.A.Ulitsky 14 (1964-1970), K.A.Fedin 7 (1945-1959), Y.I.Fortunato 4 (1949-1950), O.D.Forsh 2 [the 1930s], S.L.Tsimbal (1964), L.B.Chernenko-Khariton 30 (1956-1971), K.I.Chukovsky (1955), N.K.Chukovsky 3 (1953-1956), M.F.Chumandrin [the 1920s], M.S.Shaginyan 9 (1927-1946), D.M.Schwarz (1955), A.G.Shein 3 (1955), V.B.Shklovsky 14 ([the 1920s] - 1968), B.Z.Shumyatsky (1933), D.A.Shcheglov 3 (1944-1954), P.P.Shchegolev 2 (1925), T.L.Shchepkina-Kupernik (1951), B.M.Eikhenbaum 38 (1934-1959), I.G.Erenburg, (1944), F.M.Ermler [the 1950s], S.R.Ernst 5 (1967-1970), I.G.yampolsky 3 (1954-1961) et al. 353 correspondents in all. Z.A.Nikitin's autobiography (1938); materials about her work in the publishing houses (1933-1966); work contracts and agreements with the publishing houses (1945-1964). Z.A.Nikitin's album with poems and notes of I.A.Gruzdev, M.M.Zoshchenko, V.V.Ivanov, N.O.Lerner, L.N.Lunts, N.N.Nikitin, A.G.Ostrovsky, M.L.Slonimsky, K.A.Fedin, P.P.Shchegolev (1921-1961). Materials of M.M.Kozakov : a letter to N.P.Okhlopkov (1956); letters to him from V.B.Azarov (1966), I.S.Glazunov (1957), Y.S.Dobin (1967), M.E.Kozakov 8 [the 1940s], Z.A.Nikitina 6 (1938-1967), A.B.Nikritina (1956), S.M.Savin (1935), Y.I.Slonimsky (1957) et al.; articles and notes about M.M.Kozakov (1947-1966); programs and posters of the performances, films, concerts with his participation (1958-1966). Poems of : N.A.Aduyev, Y.L.Akim, M.I.Aliger, O.F.Berggolz, R.Y.Bershadsky, Y.F.vikhrev, N.D.Volkov, A.I.Gitovich, A.A.Kazi, N.O.Lerner, L.N.Lunts, A.G.Ostrovsky, V.Pozner, S.Y.Rozenfeld, I.I.Sadofyev, V.O.Stenich, B.M.Eikhenbaum et al. (1919-1960). Stories, memoirs, articles of : V.V.Yermilov, A.B.Mariyengof, N.N.Nikitin, V.Pozner, V.V.Smirensky, B.M.Eikhenbaum et al. [the 1920s - the 1960s]. Autobiographies of N.A.Zabolotsky (19480 and Y.N.Tynyanov (1939). Letters : from S.Y.Marshak to M.B.Kozmin (1961), from N.N.Nikitin to L.N.lunts 4 (1923), from A.N.Tolstoy to N.M.Shvernik (1941). Photographs of Z.A.Nikitina 3 ([the 1920s] - 1941), B.A.Lavrenyov 2 [the 1940s - the 1950s],, K.F.Malakhov (1928), A.B.Mariyengof (1962), A.N.Tolstoy 3 (1937). 1944-1970. Letters from Z.A.Nikitina to E.Y.Lazebnikova (Markish) 19 (1961-1966); letters to her from : D.Y.Dar 9 (1944-1968), A.V.Kuznetsov (1967), E.Y.Lazebnikova (Markish) 77 (1958-1970); a certificate about being in prison printed for Z.A.Nikitina (1949); D.Y.Dar "Budushcheye Leningrada" - an article (1944; "The Future of Leningrad")
Quantity of Items : 604