203

Fund Number : 203
Title : Zasodimsky P.V.
Annotation :
Inventory 1. 1821-1939 The manuscripts of P.V.Zasodimsky: "Volchiha" ("The She-Wolf") - a drama (1889), "Iz Zhizni Drevnego Mira" (" From a Life of the Ancient World ") - historical sketches (1896), "Na Sude" (" On Court ") - the story (n. d.), poems and articles (1890 and n. d.). There are 30 manuscripts in all. A drawing of P.V.Zasodimsky "Domik Pushkina v Mikhaylovskom" (" Pushkin's Small House in Mikhayilovskoye" - water-colour (1904). The letters of P.V.Zasodimsky to: С. Y.Vitte (1905), A.N.Zasodimskaya - wife (1897) and others. There are 12 correspondents in all. The letters to P.V.Zasodimsky from: A.N.Almedingen (1895), N.F.Bazhin 3 (1875 - 1908), F.D.Batyushkov 2 (1906), I.A.Belousov (1909), G.E.Blagosvetlov (n. d.), I.A.Bunin (1896), I.I.Gorbunov-Posadov (1898), G.K.Gradovsky (1897), L.Ya.Gurevich 3 (1891), P.A.Yefremov (1898), N.N.Zlatovratsky 3 (1886, 1906 and n. d.), V.R.Zotov [1889], A.I.Ivanchin-Pisarev 2 (1892), A. F. Koni 2 (1896 and n. d.), S. N. Krivenko (n. d.), A.I.Levitov 3 (1874 - 1875), K.V.Lukashevich 7 (1895 - 1903), A.A.Lukyanov (1906), D.N.Mamin-Sibiryak (1897), N.K.Mikhaylovsky 4 (1892), A.N.Pleshcheyev 3 (1888), A.S.Prugavin (1882), V.I.Semevsky (n. d.), Vl. S.Solovyov (n. d.), P.A.Strepetova 3 (1894 and n. d.), I.D.Sytin (n. d.), D.I.Tikhomirov 5 (1895), G.I.Uspensky (1880), F.F.Fidler (1909), M.K.Tsebrikova 6 (1895 - 1906), V.E.Cheshikhin-Vetrinsky (1911), A.I.Ertel 4 (1889 - 1907) and others. There are 94 correspondents in all. The letter of Police Department to P.V.Zasodimsky with the sanction to live in Moscow and Moscow province (1896), the arbitration court decision about the case of P.V.Zasodimsky and M.D.Orekhov (1906). The telegrams with condolences concerning P.V.Zasodimsky's death from: V.Y.Bryusov, A.E.Gruzinsky, E.P.Karpov and others (1912); the articles about P.V.Zasodimsky - the newspapers cuttings (1912 - 1939). The photographs of P.V.Zasodimsky 3 (n. d.); the photographs with dedications to P.V.Zasodimsky from: N.F.Bazhin (n. d.), V.A.Manasseyn (1892), A.N.Peshkova-Toliverova (1896), A.N.Pleshcheyev (1886), N.I.Poznyakov (n. d.), E.Rossi (1890), A.K.Sheller-Mikhaylov (n. d.), A.I.Ertel 2 (1876, 1908); N.K.Mikhaylovsky, M.K.Tsebrikov, N.V.Shelgunov and others (n. d.). There are 15 photographs in all. The letters to A.N.Zasodimskaya from: K.V.Lukashevich (1912), A.N.Peshkova-Toliverova (1912), S.N.Shil (1912).
Dates : 1821 - 1939 гг.
Quantity of Items : 242