17

Fund Number : 17
Title : Artamonov M.D.
Annotation :
Inventory 1-2. 1899-1937. Manuscripts by M.D. Artamonov. "Pesni vechernikh zor" (" The Sundown Songs") - collection of poems (n.d.); articles: : "Pushkin - Goncharovi. Predaniya i rasskazi" ("Pushkin - the Gonchrovs. Legends and stories."), "Pushkinskiye dni na Polotnyanom zavode" ("Pushkin days in the village of Polotnyaniy zavod") and others; autobiography (1922). 7 manuscripts in all. Letters to M.D. Artamonov from: A.V. Lunacharsky (1922), D.N. Semyenovsky (1936) and others. 4 letters in all. Manuscripts by V.G. Bostrygin "Ocherk o Polotnyanom Zavode" ("The Essay about the Village of Polotnyaniy zavod") (1928).
Dates : 1899 - 1937 гг.
Quantity of Items : 12