Cheshikhin Vasily Evgrafovich(pseudonym Vetrinsky)

Name/Title : Cheshikhin Vasily Evgrafovich(pseudonym Vetrinsky)
Years : 1866 - 1923
Biography :
Vasily Evgrafovich - historian of the literature; journalist; employee of the “Samara newspaper”, “Vyatka newspapers”, “Nizhniy Novgorod leaf”; Vsevolod Evgrafovich - poet and translator
Multimedia
Images